ЯМПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Вінницька область, Могилів-Подільський район

Регламент

Регламент виконавчого комітету

Фото без опису

                                                      Додаток

                                                                 до рішення виконавчого комітету № 62

                                                                від 08 квітня 2021р.

Регламент виконавчого комітету Ямпільської  міської ради

1. Загальні положення

     1.1. Виконавчий комітет Ямпільської міської ради, скорочена назва – виконком (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Ямпільської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

    Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

    1.2. Регламент виконавчого комітету Ямпільської міської ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

     Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

     1.3. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито один раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного в такому разі та підготовка проєктів рішень може здійснюватися одночасно з прийняттям рішення про проведення позачергового засідання виконавчого комітету.

     Засідання виконавчого комітету скликаються розпорядженням міського голови, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – одним із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який його проводить.

      В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

      1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

      Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

      У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

     1.5. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету здійснює відділ організаційної та кадрової роботи Ямпільської міської ради.

    Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів міської ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

    1.6. Засідання виконавчого комітету проводиться відповідно до порядку денного  який формує відділ організаційної та кадрової роботи Ямпільської міської ради.

     1.7. Безпосередньо на засіданні виконавчого комітету до порядку денного додатково можуть вноситися проєкти рішень за пропозицією тільки члена виконавчого комітету.

     1.8. Відкриває і проводить засідання виконавчого комітету міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

   Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує керуючий справами виконавчого комітету Ямпільської міської ради.

     Оформлені протоколи, не пізніш як за 20 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис міському голові, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – одному із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який вів засідання, та оприлюднюються на офіційному сайті Ямпільської міської ради.

     1.10. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка (додається), має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – одного із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, якій вів засідання.

                                     

2.  Члени виконавчого комітету

    2.1. Персональний та кількісний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови в порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

     2.2. Члени виконавчого комітету мають право:

    2.2.1. Ознайомитися з порядком денним та проєктами рішень, включеними до нього.

    2.2.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

    - вносити пропозиції щодо порядку денного в порядку, передбаченому п. 1.8. Регламенту;

    - отримувати від доповідачів роз’яснення;

    - вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проєктів рішень виконавчого комітету.

    2.3. Члени виконавчого комітету зобов’язані надати до відділу організаційної та кадрової роботи міської ради контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

     2.4. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету міської ради. 

3. Планування роботи виконавчого комітету

      3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться Ямпільською  міською радою та її виконавчим комітетом.

    3.2. План роботи виконавчого комітету складається відділом організаційної та кадрової роботи  міської ради за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Ямпільської міської ради, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів міської ради на наступний рік й затверджується у грудні на засіданні виконавчого комітету.

     3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

     - перелік планових питань, які розглядатимуться на засіданнях виконавчого комітету.

     3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються орієнтовна дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, та відповідальний за підготовку питання.

     3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

     3.6. План роботи виконавчого комітету надсилається виконавчим органам міської ради та виконавцям, зазначеним у плані.

     3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється відділом організаційної та кадрової роботи міської ради.

  4. Порядок денний засідання виконкому

     4.1. Засідання виконавчого комітету проводиться відповідно до порядку денного, який формує відділ організаційної та кадрової роботи міської ради.

     4.2. Безпосередньо на засіданні виконавчого комітету до порядку денного додатково можуть вноситися тільки проєкти рішень, які внесені за пропозицією членима виконавчого комітету.

    4.3. Проєкт порядку денного затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

  5. Підготовка проектів рішень

     5.1. Рішення виконавчого комітету приймаються відповідно до Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської та обласної рад і т.д.

Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету можуть бути міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Ямпільської міської ради, виконавчі органи Ямпільської  міської ради в особі їх керівників.

     Розробником проєкту рішення виконавчого комітету можуть бути міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Ямпільської міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради та працівники комунальних підприємств, установ, організацій Ямпільської міської ради.

     5.2. Відповідальність за підготовку та достовірність поданих на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, довідок та інших матеріалів, несе розробник проєкту рішення.   

     5.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому  законом  порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

     5.5. Проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, включені до  порядку денного, та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються розробниками до відділу організаційної та кадрової роботи  міської ради в друкованій та електронній формі переддень до засідання.

      5.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

     У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

     У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

      5.7. Проєкти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. Проєкти, в обов’язковому порядку, візується начальником юридичного відділу та  містить дані про доповідача.   Перелік посадових осіб, які ще мають завізувати документ, визначає працівник, який створює документ, виходячи з його змісту.

      Разом з паперовим проєктом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

      5.12. Рішення, за умови карантинних обмежень або обмежень, що пов’язані з виникненням надзвичайних ситуацій, в інших невідкладних випадках, передбачених законом, які потребують оперативного вирішення, за погодженням міського голови, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, можуть бути прийняті більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом опитування в телефонному режимі та /або через мережу інтернет (електронна пошта, менеджер, вайбер ) всіх членів виконавчого комітету, про що складається протокол з  голосуванням.

     У разі, якщо член виконавчого комітету не надав відповідь щодо підтримання (не підтримання) проєкту рішення в день голосування в телефонному режимі, член виконавчого комітету вважається таким, що не голосував, про що робиться відповідна відмітка в протоколі.

  6. Прийняття рішень

     6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов’язковим для виконання.

     6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

     6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

     6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти робочих днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються розробником та передаються до відділу організаційної та кадрової роботи міської ради, який надає їх на підпис головуючому.

     Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який вів засідання. Під підписом головуючого, на першому екземплярі рішення, у правому куті знизу проставляється прізвище виконавця та його підпис. На зворотньому боці, першого аркуша рішення, у верхній його частині, свої погодження ставлять керуючий справами виконавчого комітету міської ради, начальник юридичного відділу, керівник структурного підрозділу в якому було створено рішення. Додатки до рішень – підписуються керуючим справами виконавчого комітету

     6.5. Не прийняті за результатами голосування проєкти рішень виконавчого комітету після засідання повертаються розробнику на доопрацювання та за умови погодження з міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради який скликає засідання виконавчого комітету, повторно може бути внесене до порядку денного  на розгляд виконавчого комітету

     6.6. Підписані рішення реєструються відділом організаційної та кадрової роботи міської ради шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

     6.7. Рішення виконавчого комітету Ямпільської  міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їхнього офіційного оприлюднення, якщо рішенням виконавчого комітету не встановлено пізніший строк введення цього рішення в дію.

     Рішення виконавчого комітету Ямпільської  міської ради ненормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх підписання міським головою, якщо рішенням виконавчого комітету не встановлено пізніший термін введення цих рішень у дію.

      6.8. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету міської ради забезпечується відділом організаційної та кадрової роботи міської ради протягом 10 робочих днів. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються гербовою печаткою виконавчого комітету.

     6.9. Відповідальність за виконання рішень виконавчого комітету несуть зазначені в них посадові особи.

      6.10. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

     6.11. Рішення виконавчого комітету міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь